W dniu dzisiejszym swoje obrady odbyła Rada Nadzorcza naszego Szpitala.

Podczas owocnych obrad, Członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

celem przedstawienia Wspólnikowi na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbędzie się w I półroczu br. Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w przedmiocie pozytywnej rekomendacji co do udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Szpitala Pani Katarzyny Lebiotkowskiej z wykonywania obowiązków.

Kolejne obrady planowane są za niespełna dwa miesiące.