25 czerwca 2018 roku odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników naszego Szpitala. W Zgromadzeniu uczestniczyła Marszałek Województwa Pani Elżbieta Anna Polak, Wicemarszałek Województwa Pan Romuald Gawlik oraz Członek Zarządu Pan Tadeusz Jędrzejczak.

Porządek Zgromadzenia obejmował zarówno podjęcie uchwał w zakresie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok, jak i sprawozdania Zarządu Spółki za 2017 rok. Prezes Zarządu Spółki Pani Katarzyna Lebiotkowska przedstawiła szczegółowo sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, w tym również finansowe za 2017 rok. W imieniu Rady Nadzorczej głos zabrała Wiceprzewodnicząca Pani Irena Marciszonek, która omówiła najistotniejsze zagadnienia złożonych sprawozdań za 2017 rok. Zwieńczeniem spotkania było udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki oraz wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.