Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu, który specjalizuje się w leczeniu schorzeń pulmonologicznych, od wielu lat zajmuje się także problematyką starzejącego się społeczeństwa. Jest organizacyjnie i kadrowo przygotowany do świadczenia usług zdrowotnych na rzecz osób w podeszłym wieku, dlatego w strukturze tego szpitala ma powstać pierwszy w województwie Ośrodek Geriatrii. Obecnie w Szpitalu w Torzymiu funkcjonuje poradnia geriatryczna, zakład opiekuńczo-leczniczy, jak również oddział geriatryczny, który zabiega o finansowanie przez NFZ. Utworzenie Ośrodka Geriatrii zostało zaplanowane w istniejącym 4-kondygnacyjnym budynku otoczonym parkiem, o powierzchni użytkowej ok. 2500 m2. Obiekt ten aktualnie nie jest zagospodarowany, ponieważ wymaga remontu związanego z koniecznością dostosowania do potrzeb osób w podeszłym wieku, jak i do obowiązujących wymogów. Docelowo w tym Ośrodku opieka geriatryczna prowadzona będzie w następujących formach: 

Poradnia Geriatryczna – obejmowałaby opieką ambulatoryjną pacjentów w trakcie leczenia z powodu zaburzeń funkcji poznawczych, a nie wymagających leczenia szpitalnego. Poradnia jest finansowana przez NFZ w ramach kontraktu;

Oddział Geriatrii – realizowałby pierwszy etap diagnostyczny, w celu wykrycia zaburzeń funkcji poznawczych, kiedy leczenie ma największe szanse powodzenia i pozwoliłoby choremu na normalne funkcjonowanie zarówno społeczne i zawodowe. Oddział geriatrii w Torzymiu został formalnie zarejestrowany w rejestrze wojewody w 2014 roku i od ponad 4 lat bezskutecznie stara się o kontrakt. Niestety składane wnioski do LOW NFZ w Zielonej Górze o ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń stacjonarnych w tym zakresie pozostają nierozpatrzone;

 • Rehabilitacja Geriatryczna – jej celem byłoby utrzymanie jak najdłużej sprawności umożliwiającej samodzielne funkcjonowanie we własnym środowisku i zapobieganie niedołęstwu starczemu;

Opieka Długoterminowa – dla seniorów, którzy po hospitalizacji nie kwalifikują się do wypisania do domu albo z różnych przyczyn, nie jest możliwe zapewnienie im całodobowej opieki w domu. Działalność ZOL jest finansowana przez NFZ;

 • Opieka Dzienna dla osób starszych – zapewniałaby pacjentom nie tylko pomoc medyczną na miejscu, ale również socjalną, poprzez kontakt z innymi ludźmi, zajęcia rekreacyjne oraz posiłki.

W 2016 roku został przygotowany program funkcjonalno - użytkowy dla zadnia pn. „Przebudowa, remont i wyposażenie budynku nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu”, który określił planowane koszty prac projektowych, robót budowlanych i wyposażenia, wówczas było to 5,5 mln zł. Na dzień dzisiejszy kwotę tą szacuje się na około 7 milionów złotych, niestety ceny robót budowlanych ciągle rosną. Mamy świadomość, że jest to znacząca kwota, ale istnieje możliwość rozłożenia tej inwestycji na etapy, które mogłyby być realizowane w okresie kilkuletnim.

W pierwszym etapie tj. w 2019 roku chcielibyśmy zrobić dokumentację projektową oraz część robót budowlanych i na ten pierwszy etap Szpital uzyskał DOTACJĘ w kwocie 2 milionów złotych z Budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego na bieżący rok. Umowa w przedmiotowym zakresie została zawarta 31 stycznia br. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i wyjście naprzeciw potrzebom zdrowotnym lubuskich seniorów.  

Zarząd Szpitala ma nadzieję, że uruchomienie Ośrodka Geriatrii w Torzymiu nastąpi w okresie maksymalnie trzech lat, począwszy od 2019 roku, wszystko zależy jednak od środków finansowych.

Więcej: http://lubuskie.pl/news/24831/806/Lubuskie-szpitale-mocno-inwestuja-wideo/d,news-bootstrap/

Zdjęcie udostępnione dzięki: lubuskie.pl (zdjęcia: Krzysztof Kubasiewicz)