Torzym, dnia 30.07.2019 roku

 

 

Zarząd Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego

Pulmonologiczno-Kardiologicznego

w Torzymiu sp. z o.o.

 

OGŁASZA

na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 o działalności leczniczej (DZ.U.2018r., poz.160)

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RODZAJU PULMONOLOGIA

 PRZEZ LEKARZA NA ODDZIALE REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ LUBUSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PULMONOLOGICZNO-KARDIOLOGICZNEGO W TORZYMIU SP. Z O.O.

W OKRESIE OD 15.09.2019 r. DO 31.12.2020 r.

 

 

WARUNKI UDZIAŁU:

1.       Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym tj.

- lekarz posiadający specjalizację z zakresu pulmonologii lub będący w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu pulmonologii.

 

2.       Oferta przedstawiona przez Oferenta powinna zawierać:

a) Wypełniony formularz ofertowy udostępniony przez Udzielającego Zamówienie.

b) Załączniki wymienione w niniejszym ogłoszeniu oraz w  formularzu ofertowym.

 

3.       Świadczenia zdrowotne wykonywane są zgodnie z zasadami i na warunkach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla danego rodzaju lub zakresu świadczeń, wydanych na podstawie art.146 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

4.       Oferent, w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu konkursu ofert.

 

5.       Warunkiem przystąpienia i udziału w konkursie ofert jest złożenie Udzielającemu Zamówienia przez Oferenta oferty w formie pisemnej, na formularzu ofertowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz dokumentów potwierdzających, iż jest on uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, których dotyczy oferta.

 

6.       Ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, na załączonym do ogłoszenia formularzu. Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów:

1)       prawo wykonywania zawodu;

2)       dyplom specjalizacji z pulmonologii albo aktualne zaświadczenie o otwarciu specjalizacji z pulmonologii wraz z pisemnym potwierdzeniem przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;

3)       polisa OC lub pisemne zobowiązanie Oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
w wyniku realizacji umowy o udzielanie zamówienia (art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej Dz.U.2018r., poz.2190).

Wszystkie kopie załączone do oferty, muszą być potwierdzone przez Oferenta jego podpisem
z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

W zakresie dokumentu ubezpieczenia Udzielający Zamówienia dopuszcza przedłożenie przez Oferenta pisemnego zobowiązania Oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w wyniku realizacji umowy o udzielanie zamówienia (art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Oferent może do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające odbyte przez niego kursy i szkolenia lub inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe, staż pracy, tytuł naukowy itp.

 

7.       Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

8.       Porównanie ofert w toku postępowania dokonane zostanie według kryteriów:

1)       ceny,

2)        dostępności,

3)        ciągłości,

4)        jakości,

udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

 

9.        Oferent, któremu udzielono zamówienia musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Polisa ubezpieczeniowa OC musi obejmować swoim zakresem świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu. W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej polisy na czas trwania umowy z Udzielającym Zamówienie. Przedstawienie ww. ubezpieczenia Udzielającemu zamówienie jest warunkiem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opisanym w umowie.

 

10.   Oferent przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza medycyny pracy.

11.   W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający Zamówienia powołuje komisję konkursową dla przeprowadzenia postępowania konkursowego w zakresie świadczeń określonych w niniejszym ogłoszeniu o konkursie ofert.  W skład komisji konkursowej wchodzą co najmniej trzy osoby. Spośród nich Udzielający Zamówienia wyznacza Przewodniczącego.

 

12.    Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.

 

13.    W części jawnej konkursu, komisja konkursowa:

1)        stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę otrzymanych ofert,

2)        otwiera koperty z ofertami, ogłasza i niezwłocznie odnotowuje w protokole postępowania konkursowego imię i nazwisko/firmę oraz adres/siedzibę Oferenta, którego oferta jest otwierana.

 

14.   Obecność Oferentów w części jawnej nie jest obowiązkowa.

 

15.   W części niejawnej komisja konkursowa dokonuje weryfikacji formalnej złożonych ofert, ustala, które z ofert spełniają warunki określone w  ogłoszeniu, dopuszczając je do dalszych etapów postępowania konkursowego, a które zostaną odrzucone oraz dokonuje wyboru ofert spośród ofert nie odrzuconych.

 

16.   W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferty, komisja wzywa Oferenta do ich usunięcia wyznaczając Oferentowi termin do usunięcia nie dłuższy niż 7 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu do usunięcia braków formalnych.

 

17.   Ofertę uznaje się za nieważną, jeśli została złożona w języku obcym, jest nieczytelna, nie dołączono do niej wszystkich wymaganych załączników, a Oferent wezwany przez komisję do usunięcia braków nie usunął ich w wyznaczonym przez komisję terminie.

 

18.   Komisja konkursowa może wybrać najkorzystniejszą ofertę/y lub nie przyjąć żadnej z ofert.

 

19.   Szczegółowe warunki udzielania świadczeń zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy udzielającym zamówienie a Oferentem.

 

20.   Udzielający zamówienia informuje, że umowa z Oferentem przyjętym w wyniku konkursu zostanie podpisana niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego i złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Udzielającego Zamówienie.

 

21.   Ofertę należy złożyć osobiście w Biurze Zarządu Udzielającego Zamówienie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem:

·       „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju pulmonologii przez lekarza na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.”  na adres: 66-235 Torzym,
ul. Wojska polskiego 52 do dnia 29.08.2019 roku, do godz. 10 (decyduje data i godzina wpłynięcia przesyłki) lub złożyć osobiście w siedzibie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. Na dole koperty należy wpisać: „nie otwierać przed dniem 29.08.2019”

 

22.   Oferent może na piśmie wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Fakt wycofania oferty musi być odnotowany przez Udzielającego Zamówienia.

 

23.   Po otwarciu ofert, złożone do konkursu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem oryginałów dokumentów, które zwracane są Oferentowi po złożeniu ich potwierdzonych z oryginałem  kopii.

 

24.   Oferta wiąże Oferenta przez okres 21 dni od upływu terminu ich składania.

 

25.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o., Torzym,
ul. Wojska Polskiego 52 budynek Lubuskiego Centrum Pulmonologii (II p. administracja) 

 

26.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 07.09.2019 roku a wyniki zostaną ogłoszone i udostępnione w formie komunikatu na stronie internetowej Udzielającego zamówienia pod adresem www.szpitaltorzym.pl.

 

27.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany terminu otwarcia, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

28.    Oferentowi przysługuje odwołanie się od wyników przeprowadzonego konkursu w ciągu 7 dni, od dnia udostępnienia komunikatu, o którym mowa w pkt.26 Odwołanie składa się do Zarządu  Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego
w Torzymiu sp. z o.o.  z siedzibą w Torzymiu ul. Wojska Polskiego 52.

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO

w przypadku, gdy wykonawca – oferent jest osobą fizyczną

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,), dalej „RODO”, Udzielający zamówienia informuję, że:

-       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. z siedzibą w Torzymiu ul. Wojska Polskiego 52 .

-       inspektorem ochrony danych osobowych  jest Lidia Czyż-Wieczorek  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

-       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, prowadzonym w trybie art. art.26 ustawy z dnia15 kwietnia 2010 r. o działalności leczniczej (DZ.U. 2018r., poz. 160)

-       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 ustawy 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2016r., poz 1764) oraz osoby które zapoznawać się będą z wynikami postępowania na stronie internetowej pod adresem www..szpitaltorzym.pl 

-       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.  2017r., poz 1311), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy ;

-       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o działalności leczniczej, związanym z udziałem w konkursie na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie złożonej oferty; 

-       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-       posiada Pani/Pan:

Ø  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

Ø  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania konkursowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą o działalności leczniczej;

Ø  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 

Ø  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-       nie przysługuje Pani/Panu:

o   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

o   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

o   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Torzym, dnia 30.07.2019r.

Załączniki:
Pobierz plik (lekarz pulmonolog.doc)lekarz pulmonolog.doc83 kB2019.07.30 12:36
Pobierz plik (formularz_konkurs_lek_pulm2019.doc)formularz_konkurs_lek_pulm2019.doc53 kB2019.07.30 12:37