Czy wiesz, że....

Rehabilitacja Kardiologiczna jest kompleksowym, zaplanowanym na cały okres życia chorego działaniem zmniejszającym zaburzenia chorobowe, poprawiającym sprawność fizyczną, stan psychiczny oraz jakość życia osoby z chorobą układu krążenia, i równocześnie zmniejszającym ryzyko dalszego niekorzystnego przebiegu choroby. Rehabilitacja kardiologiczna to także ścisłe połączenie usprawniania z zapobieganiem, polegające na usuwaniu czynników zwiększających ryzyko występowania chorób układu krążenia i kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia. 

W zorganizowanych programach rehabilitacji kardiologicznej powinni uczestniczyć pacjenci z chorobą niedokrwienną serca – po zawale serca i bez przebytego zawału, leczeni angioplastyką wieńcową (po PCI), po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego (operacjach bypass), pacjenci po chirurgicznym leczeniu wad zastawkowych, po przeszczepieniu serca (serca
i płuc), chorzy z niewydolnością serca.

Znaczące korzyści z udziału w programie rehabilitacji/wtórnej prewencji wykazano także w przypadku pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym, z miażdżycą tętnic kończyn dolnych, po wszczepieniu rozrusznika lub kardiowertera-defibrylatora (ICD).

Udział w programach rehabilitacji/prewencji kardiologicznej proponuje się też osobom w podeszłym wieku, oraz osobom,
u których choroba układu krążenia nie wystąpiła, ale obecne są czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo zachorowania (dotyczy to zwłaszcza osób z cukrzycą).

Czy wiesz, że …

rehabilitacja kardiologiczna rozwija się od lat 60 XX wieku - początkowo jako sposób na kontrolowanie uruchamianiu chorych pozostających w łóżku po zawale serca, następnie jako programy ćwiczeń fizycznych dla różnych grup chorych z chorobą niedokrwienną serca i po operacjach wad zastawkowych serca, aż po objęcie pod koniec XX wieku programami rehabilitacji większości chorych z chorobami układu krążenia (w tym chorych, u których obciążanie wysiłkiem fizycznym wiąże się
z podwyższonym ryzykiem powikłań).

Podstawą dla rozwoju rehabilitacji/wtórnej prewencji kardiologicznej było stwierdzenie, że dostosowany do możliwości
i potrzeb pacjenta, właściwie zastosowany wysiłek fizyczny, w połączeniu z edukacją, korzystnie oddziałują na stan układu krążenia i samopoczucie pacjenta, oraz zmniejszają ryzyko niepomyślnego przebiegu chorób układu krążenia.

Współcześnie wśród celów udziału w programach rehabilitacji/wtórnej prewencji kardiologicznej wymienia się przede wszystkim:

  • ukształtowanie prozdrowotnego stylu życia z odpowiednią aktywnością fizyczną, prawidłowymi nawykami żywieniowymi
    i bez nałogów, z możliwie maksymalnym wyeliminowaniem czynników ryzyka chorób układu krążenia;
  • zmniejszenie nasilenia objawów choroby, występowania niedokrwienia mięśnia sercowego i nagłej śmierci sercowej, zmniejszenie śmiertelności;
  • zwiększenie wydolności fizycznej zależnej od czynności układu krążenia oraz zwiększenia siły i wytrzymałości mięśniowej; zwiększenie ogólnej sprawności ruchowej i ogólnoustrojowej zdolności podejmowania różnych czynności w życiu codziennym;
  • uwolnienie chorego od negatywnych stanów emocjonalnych, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, poprawienie samooceny i ogólnego samopoczucia oraz wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem;
  • ukształtowanie u chorego realistycznej oceny swoich możliwości, umiejętności samokontroli objawów i przebiegu choroby oraz stosowania się do zaleconego leczenia;
  • zmniejszenie ilości wizyt lekarskich i hospitalizacji, skrócenie okresów hospitalizacji, ograniczenie konieczności inwazyjnego leczenia kardiologicznego i kardiochirurgicznego;
  • zmniejszenie zaburzeń związanych z chorobami współistniejącymi (np. z cukrzycą, chorobami układu oddechowego) oraz uzyskanie pozytywnych zmian budowy ciała – normalizacja masy ciała i zwiększenie beztłuszczowej masy ciała;
  • utrzymanie aktywności zawodowej.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawiane jest przez lekarza oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych i lekarza poradni kardiologicznej.

 

Cierpisz – nie czekaj – zgłoś się do nas i popraw swój komfort życia!