W dniu 26 czerwca 2019 roku odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników naszego Szpitala. W Zgromadzeniu uczestniczyła Marszałek Województwa Pani Elżbieta Anna Polak, Wicemarszałek Województwa Pan Łukasz Porycki oraz Członek Zarządu Pan Marcin Jabłoński.

Porządek Zgromadzenia obejmował zarówno podjęcie uchwał w zakresie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok, jak i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2018. Prezes Zarządu Spółki Pani Katarzyna Lebiotkowska przedstawiła szczegółowo sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, w tym również finansowe za rok ubiegły. W imieniu Rady Nadzorczej głos zabrała Przewodnicząca Pani Irena Marciszonek, która omówiła najistotniejsze zagadnienia złożonych sprawozdań za 2018 rok. Zwieńczeniem spotkania było udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki oraz wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.

Więcej tu: http://lubuskie.pl/news/25632/806/Sprawozdania-szpitalnych-spolek-zatwierdzone/d,news-bootstrap/
Zdjęcia udostępniono dzięki: www.lubuskie.pl