Informujemy, iż realizujemy projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Dnia 30 października 2020 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowę zawarto pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim w Zielonej Górze z siedzibą: Zielona Góra ul. Podgórna 9B, reprezentowanym przez: Pana Piotra Brombera – Dyrektora, a Lubuskim Szpitalem Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 52, reprezentowaną przez: Panią Katarzynę Lebiotkowską – Prezes Zarządu.

Dzięki w/w umowie nasz Szpital otrzymał grant w wysokości 96 625,85 zł, z czego część A grantu - w wysokości 83 428,26 zł – przeznaczona jest na realizację zadań, polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników ZOL (pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających oraz osób kuchennych), które - ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy, w okresie który obejmuje projekt, natomiast część B grantu – w wysokości 13 197,59 zł – przeznaczona jest na zakup środków ochrony osobistej     i środków do dezynfekcji dla personelu ZOL. Grant finansowany jest z następujących źródeł:

a)       ze środków europejskich: 84,17 %,

b)       ze środków dotacji celowej: 15,83 %.