I.           Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny
w Torzymiu sp. z o.o.  z siedzibą w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52.

II.         Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

III.       Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia Tobie świadczenia zdrowotnego przez Szpital oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich jest:

art. 6 ust. 1 lit. c - to jest w celu zrealizowanie obowiązku Szpitala, wynikającego z umowy zawartej
z Narodowym Funduszem Zdrowia, a polegającego na udzieleniu Tobie świadczenia zdrowotnego;

art. 6 ust. 1 lit. d - to jest w celu ochrony Twoich żywotnych interesów – jakim jest udzielenie Tobie świadczenia zdrowotnego, czyli podjęcie leczenia;

art. 6 ust. 1 lit. b – to jest w celu realizacji umowy, jaką zawarłeś z nami w celu podjęcia leczenia (dotyczy Pacjentów komercyjnych);

art. 9 ust. 2 lit. h – przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia, ponieważ jest to konieczne
do celów zapewnienia Tobie opieki zdrowotnej 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

IV.                Odbiorcami danych osobowych będą: personel medyczny szpitala, upoważniony personel niemedyczny szpitala, podmioty lecznicze, laboratoria diagnostyczne współpracujące ze Szpitalem w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego, podmioty udzielające Szpitalowi wsparcia technicznego w zakresie: obsługi urządzeń medycznych
i sprzętu medycznego, oraz w zakresie serwisu oprogramowania komputerowego.

V.        Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VI.      Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1.    dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

2.    dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

3.    zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

4.    skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania
lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

5.            dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.